Polityka prywatności

Polityka prywatności

blog-05

Ta strona internetowa gromadzi niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.
Użytkownicy mogą podlegać różnym standardom ochrony, w związku z czym mogą obowiązywać szersze standardy. 
W tym dokumencie znajduje się sekcja poświęcona kalifornijskim konsumentom i ich prawom do prywatności.
Dokument ten można wydrukować w celach informacyjnych za pomocą polecenia drukowania w ustawieniach dowolnej przeglądarki.

Właściciel i administrator danych

Coach & I OÜ
registry code:16367263
Sepapaja 6, Tallinn 15551, Estonia.

Kontakt: hello@program100.pl

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród rodzajów danych osobowych gromadzonych przez tę witrynę, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, są pliki cookie; Dane o użytkowaniu; adres e-mail; Imię; nazwisko; Dane przekazywane podczas korzystania z usługi; położenie geograficzne; adres; Nazwa Użytkownika; Numer VAT; kraj; Kod pocztowy; Miasto; zdjęcie profilowe; Adres rozliczeniowy; numer domu.
Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w szczegółowych tekstach objaśniających wyświetlanych przed gromadzeniem danych.
Dane osobowe mogą być swobodnie przekazywane przez użytkownika lub, w przypadku danych o użytkowaniu, gromadzone automatycznie podczas korzystania z tej witryny.
O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę Witrynę są obowiązkowe, a niepodanie tych danych może uniemożliwić witrynie świadczenie usług. W przypadkach, gdy ta witryna wyraźnie stwierdza, że niektóre dane nie są obowiązkowe, użytkownicy mogą nie przekazywać tych danych bez wpływu na dostępność lub funkcjonowanie usługi.
Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z właścicielem.
Każde użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę stronę internetową lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę stronę internetową ma na celu świadczenie usługi wymaganej przez użytkownika.
Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane Osobowe stron trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Witryny i potwierdzają, że mają zgodę strony trzeciej na przekazanie Danych Właścicielowi.

Tryb i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych.
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i / lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami i trybami organizacyjnymi ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla niektórych rodzajów osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w obsługę tej Strony (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (takich jak osoby trzecie podmioty świadczące usługi techniczne, operatorzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczeni, w razie potrzeby, przez podmioty przetwarzające dane. Zaktualizowaną listę tych stron można w dowolnym momencie zażądać od Właściciela.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać dane osobowe dotyczące użytkowników, jeśli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

 1. Użytkownicy wyrazili zgodę na co najmniej jeden konkretny cel. Uwaga: zgodnie z niektórymi przepisami Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe, dopóki Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takiego przetwarzania („rezygnacja”), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z następujących podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych;
  podanie danych jest konieczne do wykonania umowy z użytkownikiem i / lub do wszelkich zobowiązań przedumownych;
 2. przetwarzanie jest konieczne dla spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Właściciel;
 3. przetwarzanie wiąże się z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi;
 4. przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, w szczególności czy podanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Właściciela i we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.
W zależności od lokalizacji użytkownika przesyłanie danych może obejmować przeniesienie danych użytkownika do kraju innego niż ich własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania takich przekazywanych danych, użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych.
Jeśli obowiązują szersze standardy ochrony, Użytkownicy są również uprawnieni do zapoznania się z podstawą prawną przekazywania danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub dowolnej organizacji międzynarodowej podlegającej prawu międzynarodowemu publicznemu lub utworzonej przez co najmniej dwa kraje, takie jak ONZ oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Właściciela w celu ochrony ich Danych.
Jeśli nastąpi takie przeniesienie, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub pytając Właściciela, korzystając z informacji podanych w sekcji kontakt.

Czas retencji

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zgromadzone.

W związku z tym:

 1. Dane osobowe gromadzone do celów związanych z realizacją umowy między Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania takiej umowy.
 2. Dane osobowe gromadzone do celów uzasadnionych interesów Właściciela są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia takich celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich sekcjach tego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostepu treści swoich danych osobowych; do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym; do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia danych.
 4. W wypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania. 
 5. W wypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

Właścicielowi można zezwolić na zatrzymywanie danych osobowych przez dłuższy okres, ilekroć użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile taka zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, ilekroć jest to wymagane do wykonania zobowiązania prawnego lub na polecenie organu.
Po upływie okresu przechowywania Dane osobowe zostaną usunięte. Dlatego prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania

Dane dotyczące użytkownika są gromadzone, aby umożliwić właścicielowi świadczenie usługi, wywiązanie się z obowiązków prawnych, reagowanie na żądania egzekwowania prawa, ochronę jego praw i interesów (lub praw użytkowników lub osób trzecich), wykrycie wszelkich złośliwych lub oszukańczych działań, a także: analityki, kontakt z użytkownikiem, komentowanie treści, reklama, zapisywanie i zarządzanie kopiami zapasowymi, powiązanie handlowe, wyświetlanie treści z platform zewnętrznych, obsługa płatności, interakcja z platformami czatu na żywo, interakcje oparte na lokalizacji, zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości, zarządzanie wsparciem i prośbami o kontakt, rejestracja i uwierzytelnianie, rejestracja i uwierzytelnianie zapewniane bezpośrednio przez tę witrynę, zarządzanie tagami, ochrona przed spamem oraz remarketing i targetowanie behawioralne.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danych osobowych wykorzystywanych do każdego celu, użytkownik może zapoznać się z sekcją „Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych”.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Reklama

Ten rodzaj usługi umożliwia wykorzystanie danych użytkownika do celów komunikacji reklamowej. Te komunikaty są wyświetlane w formie banerów i innych reklam na tej stronie internetowej, być może opartych na zainteresowaniach użytkownika.
Nie oznacza to, że wszystkie dane osobowe są wykorzystywane do tego celu. Informacje i warunki użytkowania pokazano poniżej.
Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą wykorzystywać pliki cookie lub inne identyfikatory do identyfikowania użytkowników lub mogą wykorzystywać technikę retargetowania behawioralnego, tj. Wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowań użytkownika, w tym wykrytych poza tą witryną. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności odpowiednich usług.

Dostępne opcje udostępniania rezygnacji oferowane przez którekolwiek z usług serwisowych, Użytkownicy mogą zrezygnować, odwiedzając stronę: https://optout.networkadvertising.org/?c=1

Google AdSense (Google Ireland Limited)

Google AdSense to usługa reklamowa świadczona przez Google Ireland Limited. Ta usługa korzysta z plików cookie „DoubleClick”, które śledzą korzystanie z tej witryny i zachowania użytkowników dotyczące reklam, produktów i oferowanych usług.
Użytkownicy mogą zdecydować o wyłączeniu wszystkich plików cookie DoubleClick, przechodząc do Ustawień reklam Google.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane o użytkowaniu.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności – Rezygnacja
Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: informacje internetowe.
Przetwarzanie to stanowi sprzedaż na podstawie definicji zawartej w CCPA. Oprócz informacji zawartych w tej klauzuli użytkownik może znaleźć informacje na temat rezygnacji ze sprzedaży w części opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje zgromadzone dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej witryny, do przygotowywania raportów o swoich działaniach i udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystywać zgromadzone Dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane o użytkowaniu.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności – Rezygnacja
Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: informacje internetowe.
Przetwarzanie to stanowi sprzedaż na podstawie definicji zawartej w CCPA. Oprócz informacji zawartych w tej klauzuli użytkownik może znaleźć informacje na temat rezygnacji ze sprzedaży w części opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.

Zapisywanie i zarządzanie kopiami zapasowymi

Ten rodzaj usługi pozwala Właścicielowi zapisywać kopie zapasowe tej Witryny i zarządzać nimi na serwerach zewnętrznych zarządzanych przez samego usługodawcę. Kopie zapasowe mogą zawierać kod źródłowy i treść, a także dane, które Użytkownik udostępnia na tej stronie.

Afiliacja

Ten rodzaj usługi pozwala tej witrynie wyświetlać reklamy produktów lub usług podmiotów trzecich. Reklamy mogą być wyświetlane jako linki reklamowe lub banery z wykorzystaniem różnego rodzaju grafiki.
Kliknięcia ikony lub banera zamieszczonego w Aplikacji są śledzone przez wymienione poniżej usługi podmiotów zewnętrznych i są udostępniane tej Witrynie.
Szczegółowe informacje na temat gromadzonych danych można znaleźć w polityce prywatności każdej usługi.

ReferralCandy (Anafore Pte. Ltd.)

ReferralCandy to komercyjna usługa afiliacyjna świadczona przez Anafore Pte. Sp. z o.o.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; adres e-mail; Imię; nazwisko; Dane o użytkowaniu.
Miejsce przetwarzania: Singapur – Polityka prywatności.
Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: identyfikatory; informacje internetowe.
Przetwarzanie to stanowi sprzedaż na podstawie definicji zawartej w CCPA. Oprócz informacji zawartych w tej klauzuli użytkownik może znaleźć informacje na temat rezygnacji ze sprzedaży w części opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.

Płatności

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Ready Design Beata Skrzypiec , 41-902 Bytom, ul. Dworcowa, nr 2, lok. 4 (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej https://wordpress-568909-1911165.cloudwaysapps.com/ przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: a) ING Bank Śląski S.A. b) Twisto Polska sp. z o.o. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Kontakt z użytkownikiem

Formularz kontaktowy (ta strona internetowa)

Wypełniając formularz kontaktowy swoimi danymi, użytkownik upoważnia tę witrynę do korzystania z tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na prośby o informacje, oferty lub inne zapytania wskazane w nagłówku formularza.
Zebrane dane osobowe: imię, adres e-mail.
Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: identyfikatory.
Przetwarzanie to stanowi sprzedaż na podstawie definicji zawartej w CCPA. Oprócz informacji zawartych w tej klauzuli użytkownik może znaleźć informacje na temat rezygnacji ze sprzedaży w części opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.

Lista mailingowa lub newsletter (ta strona internetowa)

Rejestrując się na liście mailingowej lub w biuletynie, adres e-mail użytkownika oraz jego imię zostanie dodane do listy kontaktów osób, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjnym dotyczące tej witryny. Twój adres e-mail może również zostać dodany do tej listy w wyniku rejestracji w tej witrynie lub po dokonaniu zakupu.
Zebrane dane osobowe: adres e-mail; Imię.
Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: identyfikatory.
Przetwarzanie to stanowi sprzedaż na podstawie definicji zawartej w CCPA. Oprócz informacji zawartych w tej klauzuli użytkownik może znaleźć informacje na temat rezygnacji ze sprzedaży w części opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.

Komentowanie treści

Usługi komentowania treści pozwalają użytkownikom na zamieszczanie i publikowanie swoich komentarzy na temat zawartości tej witryny.
Jeśli wśród Danych osobowych podanych przez Użytkownika jest adres e-mail, może on zostać użyty do wysyłania powiadomień o komentarzach do tej samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść swoich komentarzy.

System komentarzy zarządzany bezpośrednio (ta strona internetowa)

Ta strona ma swój wewnętrzny system komentowania treści.
Zebrane dane osobowe: adres e-mail; Imię.
Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: identyfikatory.
Przetwarzanie to stanowi sprzedaż na podstawie definicji zawartej w CCPA. Oprócz informacji zawartych w tej klauzuli użytkownik może znaleźć informacje na temat rezygnacji ze sprzedaży w części opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.

Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej witryny i interakcję z nimi.
Ten typ usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z niej.

Wideo Vimeo (Vimeo, LLC)

Vimeo to usługa wizualizacji treści wideo udostępniana przez Vimeo, LLC, która umożliwia tej witrynie włączenie treści tego rodzaju na swoich stronach.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane o użytkowaniu.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. 
Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: informacje internetowe.
Przetwarzanie to stanowi sprzedaż na podstawie definicji zawartej w CCPA. Oprócz informacji zawartych w tej klauzuli użytkownik może znaleźć informacje na temat rezygnacji ze sprzedaży w części opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.

Obsługa płatności

O ile nie określono inaczej, niniejsza strona internetowa przetwarza wszelkie płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub innymi środkami za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Zasadniczo, chyba że zaznaczono inaczej, Użytkownicy proszeni są o podanie szczegółów płatności i danych osobowych bezpośrednio takim dostawcom usług płatniczych. Ta strona internetowa nie bierze udziału w gromadzeniu i przetwarzaniu takich informacji: zamiast tego otrzyma powiadomienie tylko od odpowiedniego dostawcy usług płatniczych, czy płatność została pomyślnie zakończona.

Stripe (Stripe Inc)

Stripe to usługa płatnicza świadczona przez Stripe Inc.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności serwisu.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. 
Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: informacje internetowe.

Interakcje oparte na lokalizacji

Geolokalizacja (ta strona internetowa)

Ta strona internetowa może gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane lokalizacji użytkownika w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji.
Większość przeglądarek i urządzeń domyślnie udostępnia narzędzia do rezygnacji z tej funkcji. Jeśli udzielono wyraźnej autoryzacji, dane o lokalizacji użytkownika mogą być śledzone przez tę witrynę.
Gromadzone dane osobowe: pozycja geograficzna.
Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: dane geolokalizacyjne.

Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości

Ten rodzaj usługi umożliwia zarządzanie bazą danych kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub dowolnych innych informacji kontaktowych w celu komunikacji z użytkownikiem.
Usługi te mogą również gromadzić dane dotyczące daty i godziny wyświetlenia wiadomości przez użytkownika, a także interakcji użytkownika, na przykład poprzez kliknięcie linków zawartych w wiadomości.

Rejestracja bezpośrednia (ta strona internetowa)

Użytkownik rejestruje się, wypełniając formularz rejestracyjny i przekazując Dane osobowe bezpośrednio do tej witryny.
Gromadzone dane osobowe: adres; Adres rozliczeniowy; Miasto; kraj; adres e-mail; Imię; numer domu; nazwisko; zdjęcie profilowe; Nazwa Użytkownika; Numer VAT; Kod pocztowy
Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: identyfikatory; informacje sensoryczne.
Przetwarzanie to stanowi sprzedaż na podstawie definicji zawartej w CCPA. Oprócz informacji zawartych w tej klauzuli użytkownik może znaleźć informacje na temat rezygnacji ze sprzedaży w części opisującej prawa kalifornijskich konsumentów.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mogą korzystać z niektórych praw dotyczących swoich danych przetwarzanych przez właściciela.
Użytkownicy uprawnieni do szerszych standardów ochrony mogą wykonywać dowolne z praw opisanych poniżej. We wszystkich innych przypadkach Użytkownicy mogą zapytać Właściciela, aby dowiedzieć się, jakie prawa ich dotyczą.

W szczególności Użytkownicy mają prawo wykonać następujące czynności:

 1. Wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
  Użytkownicy mają prawo wycofać zgodę, jeśli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.
 2. Sprzeciw wobec przetwarzania ich danych.
  Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w dedykowanej sekcji poniżej.
 3. Uzyskaj dostęp do swoich danych.
  Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania i uzyskać kopię Danych podlegających przetwarzaniu.
 4. Sprawdź i poproś o sprostowanie.
  Użytkownicy mają prawo zweryfikować dokładność swoich danych i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie.
 5. Ogranicz przetwarzanie danych.
  Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał swoich Danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.
 6. Usunięcia danych osobowych.
  Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do usunięcia swoich danych od właściciela.
 7. Odbierz swoje dane i przekaż je innemu administratorowi.
  Użytkownicy mają prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, do przesłania ich do innego kontrolera bez żadnych przeszkód. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie umowy, której Użytkownik jest częścią, lub na podstawie zobowiązań przedumownych.
 8. Złóż skargę.
  Użytkownicy mają prawo wnieść roszczenie do właściwego organu ochrony danych.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej przez właściciela lub w celu uzasadnionego interesu realizowanego przez właściciela, użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, swoją szczególną sytuacją uzasadnić sprzeciw.
Użytkownicy muszą wiedzieć, że jeśli jednak ich Dane osobowe będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu w dowolnym momencie bez podania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie prośby o skorzystanie z praw użytkownika można kierować do właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w tym dokumencie. Prośby te mogą być wykonane bezpłatnie i zostaną rozpatrzone przez Właściciela jak najwcześniej i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Możliwość zastosowania szerszych standardów ochrony

Chociaż większość postanowień tego dokumentu dotyczy wszystkich Użytkowników, niektóre postanowienia wyraźnie dotyczą wyłącznie przetwarzania danych osobowych zgodnie z szerszymi standardami ochrony.
Takie szersze standardy ochrony mają zastosowanie, gdy przetwarzanie:

 1. jest wykonywany przez właściciela z siedzibą w UE;
 2. dotyczy danych osobowych użytkowników przebywających w UE i związanych z oferowaniem płatnych lub nieopłaconych towarów lub usług takim użytkownikom;
 3. dotyczy danych osobowych użytkowników przebywających w UE i umożliwia właścicielowi monitorowanie zachowania takich użytkowników w UE.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez właściciela w sądzie lub na etapach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej witryny lub powiązanych usług.
Użytkownik oświadcza, że wie, że Właściciel może zostać zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych.

Dodatkowe informacje o danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta strona internetowa może dostarczać użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na żądanie.

Logi systemowe i konserwacja

Na potrzeby obsługi i konserwacji niniejsza witryna i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki, które rejestrują interakcje z tą witryną (dzienniki systemowe) wykorzystują w tym celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w tej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można uzyskać od właściciela w dowolnym momencie. Zobacz informacje kontaktowe na początku tego dokumentu.

Jak obsługiwane są żądania „Nie śledź”

Ta strona internetowa nie obsługuje żądań „Nie śledź”.
Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honoruje żądania „Nie śledź”, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając swoich użytkowników na tej stronie i ewentualnie wysyłając powiadomienie do użytkowników za pośrednictwem wszelkich danych kontaktowych dostępnych dla właściciel. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole.
Jeżeli zmiany wpłyną na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody użytkownika, Właściciel zbiera nową zgodę użytkownika, jeśli jest to wymagane.

Informacje dla kalifornijskich konsumentów

Ta część dokumentu integruje się i uzupełnia informacje zawarte w pozostałej części polityki prywatności i jest dostarczana przez firmę prowadzącą tę Witrynę oraz, w stosownych przypadkach, jej spółkę dominującą, spółki zależne i stowarzyszone (do celów niniejszej sekcji określane łącznie jako „my”, „nas”, „nasz”).
Postanowienia zawarte w tej sekcji mają zastosowanie do wszystkich użytkowników będących konsumentami zamieszkującymi w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z „Ustawą o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii z 2018 r.” (Poniżej użytkownicy nazywani są po prostu „ty”, „ twoje ”,„ twoje ”), a dla takich konsumentów postanowienia te zastępują wszelkie inne potencjalnie rozbieżne lub sprzeczne postanowienia zawarte w polityce prywatności.
W tej części dokumentu użyto terminu „dane osobowe” zdefiniowanego w Kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów (CCPA).

Kategorie danych osobowych gromadzonych, ujawnianych lub sprzedawanych

W tej sekcji podsumowujemy kategorie danych osobowych, które zebraliśmy, ujawniliśmy lub sprzedaliśmy, oraz ich cele. Możesz przeczytać o tych działaniach szczegółowo w części zatytułowanej „Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych” w tym dokumencie.

Informacje, które zbieramy: kategorie danych osobowych, które zbieramy

Zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych na Twój temat: identyfikatory, informacje internetowe, dane geolokalizacyjne i informacje sensoryczne.
Nie będziemy gromadzić dodatkowych kategorii danych osobowych bez powiadomienia.

Jak zbieramy informacje: jakie są źródła gromadzonych przez nas danych osobowych?

Gromadzimy wyżej wymienione kategorie danych osobowych, bezpośrednio lub pośrednio, podczas korzystania z tej witryny.
Na przykład podajesz bezpośrednio swoje dane osobowe, gdy wysyłasz żądania za pośrednictwem dowolnych formularzy w tej Witrynie. Podajesz również dane osobowe pośrednio, gdy poruszasz się po tej Witrynie, ponieważ dane osobowe są automatycznie obserwowane i gromadzone. Wreszcie, możemy gromadzić dane osobowe od stron trzecich, które współpracują z nami w związku z Usługą lub funkcjonowaniem tej Witryny i jej funkcji.

Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje: udostępnianie i ujawnianie danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych

Możemy ujawnić dane osobowe, które gromadzimy na Twój temat, stronom trzecim w celach biznesowych. W takim przypadku zawieramy pisemną umowę z taką stroną trzecią, która wymaga od odbiorcy zachowania poufności danych osobowych i niewykorzystywania ich do celów innych niż te, które są konieczne do wykonania umowy.
Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, gdy wyraźnie poprosisz nas lub upoważnisz nas do tego, aby zapewnić Ci naszą Usługę.
Aby dowiedzieć się więcej o celach przetwarzania, zapoznaj się z odpowiednią sekcją tego dokumentu.

Sprzedaż twoich danych osobowych

Dla naszych celów słowo „sprzedaż” oznacza „sprzedaż, wynajem, wydanie, ujawnienie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub inne przekazywanie ustne, pisemne lub drogą elektroniczną danych osobowych konsumenta przez firmę do innej firmy lub strona trzecia za wynagrodzenie pieniężne lub inne wartościowe wynagrodzenie ”.
Oznacza to, że na przykład sprzedaż może się zdarzyć za każdym razem, gdy aplikacja wyświetla reklamy lub wykonuje analizy statystyczne ruchu lub wyświetleń, lub po prostu dlatego, że korzysta z narzędzi takich jak wtyczki sieci społecznościowych i tym podobne.

Twoje prawo do rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych

Masz prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych. Oznacza to, że ilekroć poprosisz nas o zaprzestanie sprzedaży twoich danych, spełnimy twoją prośbę.
Żądania takie można składać w dowolnym momencie, bez składania żadnego weryfikowalnego wniosku, po prostu wykonując poniższe instrukcje:

 1. Instrukcje rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych
  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub skorzystać z prawa do rezygnacji z całej sprzedaży prowadzonej przez tę Witrynę, zarówno online, jak i offline, możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania dalszych informacji, korzystając z danych kontaktowych podanych w tym dokumencie.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu umożliwienia operacyjnego funkcjonowania tej witryny i jej funkcji („celów biznesowych”). W takich przypadkach dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezbędny i proporcjonalny do celu biznesowego, dla którego zostały zgromadzone, i ściśle w granicach zgodnych celów operacyjnych.
Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe z innych powodów, takich jak w celach komercyjnych (jak wskazano w sekcji „Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych” w tym dokumencie), a także w celu zachowania zgodności z prawem i obrony naszych praw przed właściwe organy, w których zagrożone są nasze prawa i interesy lub faktycznie poniesiemy szkodę.
Nie będziemy wykorzystywać twoich danych osobowych do różnych, niezwiązanych lub niezgodnych celów bez powiadomienia ciebie.

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii i sposób ich wykonywania

Prawo do wiedzy i przenoszenia

Masz prawo zażądać od nas ujawnienia:

 • kategorie i źródła danych osobowych, które gromadzimy na Twój temat, cele, dla których wykorzystujemy twoje dane i komu takie informacje są udostępniane;
  w przypadku sprzedaży danych osobowych lub ujawnienia w celach biznesowych, dwie osobne listy, w których ujawniamy:
 • w przypadku sprzedaży kategorie danych osobowych zakupione przez każdą kategorię odbiorcy; i
 • w przypadku ujawnień w celach biznesowych kategorie danych osobowych uzyskane przez każdą kategorię odbiorcy.

Ujawnienie opisane powyżej będzie ograniczone do danych osobowych gromadzonych lub wykorzystywanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Jeśli dostarczymy naszą odpowiedź elektronicznie, załączone informacje będą „przenośne”, tj. Dostarczone w łatwym w użyciu formacie, aby umożliwić Ci przesłanie informacji do innego podmiotu bez przeszkód – pod warunkiem, że jest to technicznie wykonalne.

Prawo do żądania usunięcia twoich danych osobowych

Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem wyjątków określonych przez prawo (takich jak, między innymi, gdy informacje są wykorzystywane do identyfikowania i naprawy błędów w tej Witrynie, w celu wykrycia bezpieczeństwa incydenty i chronić przed nieuczciwymi lub nielegalnymi działaniami, w celu wykonywania niektórych praw itp.).
Jeśli w wyniku skorzystania z przysługującego Ci prawa nie ma zastosowania żaden wyjątek prawny, usuniemy Twoje dane osobowe i polecimy to każdemu z naszych dostawców usług.

Jak korzystać ze swoich praw

Aby skorzystać z praw opisanych powyżej, musisz przesłać nam weryfikowalną prośbę, kontaktując się z nami za pośrednictwem danych podanych w tym dokumencie.
Abyśmy mogli odpowiedzieć na twoją prośbę, musimy wiedzieć, kim jesteś. Dlatego możesz skorzystać z powyższych praw, składając weryfikowalny wniosek, który musi:

 1. dostarczać wystarczających informacji, które pozwalają nam racjonalnie zweryfikować, że jesteś osobą, o której zbieramy dane osobowe lub upoważnionym przedstawicielem;
 2. opisz swoje zapytanie z wystarczającymi szczegółami, które pozwolą nam odpowiednio je zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nie.
 3. Nie odpowiemy na żadne żądanie, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości i dlatego potwierdzimy, że dane osobowe, które posiadamy, faktycznie dotyczą Ciebie.
 4. Jeśli nie możesz osobiście złożyć weryfikowalnego wniosku, możesz upoważnić osobę zarejestrowaną w Kalifornijskim Sekretarzu Stanu do działania w Twoim imieniu.
 5. Jeśli jesteś osobą dorosłą, możesz złożyć weryfikowalny wniosek w imieniu małoletniego pod nadzorem władzy rodzicielskiej.
 6. Możesz złożyć maksymalnie 2 wnioski w ciągu 12 miesięcy.
Jak i kiedy mamy się zająć twoją prośbą

Potwierdzimy otrzymanie weryfikowalnego wniosku w ciągu 10 dni i podamy informacje o tym, jak przetworzymy Twoje żądanie.
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 45 dni od jego otrzymania. Jeśli potrzebujemy więcej czasu, wyjaśnimy ci powody i ile więcej czasu potrzebujemy. W związku z tym pamiętaj, że spełnienie Twojego żądania może potrwać do 90 dni.
Nasze ujawnienia będą obejmować poprzednie 12 miesięcy.
Jeśli odrzucimy twoją prośbę, wyjaśnimy ci powody naszej odmowy.
Nie pobieramy opłaty za przetworzenie lub odpowiedź na weryfikowalne żądanie, chyba że takie żądanie jest oczywiście bezzasadne lub nadmierne. W takich przypadkach możemy naliczyć uzasadnioną opłatę lub odmówić działania na podstawie wniosku. W obu przypadkach poinformujemy o naszych wyborach i wyjaśnimy przyczyny.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane na podstawie wielu przepisów, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej witryny, o ile nie zaznaczono inaczej w tym dokumencie.

Ostatnia aktualizacja: 1 listopada 2020 r.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!
[]