Regulamin

Regulamin

 1. Definicje Dane kontaktowe użytkownika to dane użytkownika, z którymi usługodawca może się z nim skontaktować, w tym adres, adres e-mail i numer telefonu.
 2. Dane kontaktowe usługodawcy to dane usługodawcy, za pomocą których użytkownik może się z nim skontaktować, tj. Coach & I OÜ
  registry code:16367263
  Sepapaja 6, Tallinn 15551, Estonia.
 3. Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Dostawa to dostawa Towaru do Użytkownika do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.
 5. Konsument jest użytkownikiem, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Konto użytkownika to panel zarządzający zamówieniami użytkownika, dostępny w obszarze usługi, z zastrzeżeniem rejestracji i logowania. Konto to funkcjonalność strony internetowej, umożliwiająca użytkownikowi realizację zamówień na usługi lub towary.
 7. Dodanie przedmiotu do listy Usług lub Towarów objętych zamówieniem odbywa się za pomocą przycisku „Add to cart” znajdującego się obok danej Usługi lub Towaru w obszarze Witryny.
 8. Kurs online to elektroniczny zbiór materiałów edukacyjnych w postaci plików wideo, dokumentów tekstowych lub plików graficznych, związanych z zagadnieniami związanymi z korzystaniem z programów graficznych.
 9. Witryna jest sklepem internetowym prowadzonym przez Usługodawcę w języku polskim i angielskim razem za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w Internecie pod adresem URL: www.program100.pl
 10. Sprzedaż to usługa sprzedaży towarów świadczona na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przesyłanie danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i odbieranych za pomocą elektronicznych urządzeń przetwarzających, w tym kompresja cyfrowa i przechowywanie danych, które są nadawane, odbierane lub przesyłane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.
 11. Towarami są treści cyfrowe lub produkt fizyczny, prezentowane w obszarze Usługi przez Usługodawcę na potrzeby Sprzedaży.
 12. Umowa jest umową o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 13. Usługa jest usługą świadczoną Użytkownikowi przez Usługodawcę na podstawie Umowy zawartej między stronami za pośrednictwem Strony internetowej, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 14. Usługodawcą jest Beata Skrzypiec, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Coach & I OÜ
  registry code: 16367263
  Sepapaja 6, Tallinn 15551, Estonia, która jest usługodawcą, administratorem i właścicielem Strony.
 15. Użytkownik to osoba, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera Umowę o świadczenie usług z Usługodawcą, pod warunkiem że ma pełną zdolność prawną lub ograniczoną zdolność prawną w sprawach regulowanych powszechnie obowiązującym prawem lub jest osobą prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 16. Webinarium to wykład transmitowany przez Witrynę w czasie rzeczywistym, dotyczący działania programów graficznych.
 17. Zewnętrzny system płatności to internetowy system płatności wykorzystywany przez Usługodawcę.

§1 Przepisy ogólne i warunki użytkowania

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca udostępnia niniejszy regulamin na stronie internetowej oraz w biurze usługodawcy.
 3. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie: uzyskać dostęp do Regulaminu, zapisywać, uzyskiwać i reprodukować poprzez drukowanie lub zapisywanie na nośniku danych.
 4. Informacje podane na stronie internetowej Witryny nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do złożenia ofert zawarcia Umowy. 6. Wszystkie Usługi są świadczone za pośrednictwem strony internetowej Witryny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Aby korzystać z Witryny, użytkownik musi mieć urządzenie z dostępem do Internetu, poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową w bieżącej lub poprzedniej wersji: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, as a także aktywne i poprawnie skonfigurowane konto e-mail.
 6. Z Witryny korzysta się poprzez zapoznanie się z jej treścią.
 7. Usługi świadczone za pośrednictwem strony internetowej są w pełni nadawane, odbierane lub przesyłane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i przy użyciu infrastruktury strony internetowej.

§2 Kursy online

 1. Kurs online to płatna usługa polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi zasobów elektronicznych, stanowiących materiały szkoleniowe w postaci wideo, dokumentów elektronicznych lub testów, związanych z tematyką oferowanego kursu.
 2. Aby skorzystać z Kursu Online, Użytkownik musi spełnić warunki techniczne opublikowane w §1 pkt 8 Regulaminu oraz posiadać prawidłowo zainstalowane i skonfigurowane urządzenie do odtwarzania dźwięku i obrazu.
 3. Dostarczenie lub instalacja wyżej wymienionego urządzenia, a także jakiegokolwiek oprogramowania, nie jest objęte świadczeniem Usługi.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, w tym kursów online, polegających w szczególności na świadczeniu Usługi bez dodatkowych opłat lub po obniżonej cenie.
 5. Korzystanie z kursów online wymaga zalogowania się na konto użytkownika.
 6. Wszystkie materiały szkoleniowe online są dostępne tylko za pośrednictwem strony internetowej.
 7. Materiały szkoleniowe, jeśli nie wymieniona inaczej, w szczególności filmów video nie można pobierać
 8. Postanowienia licencyjne dotyczące korzystania z materiałów dydaktycznych wchodzących w zakres usługi kursów internetowych są określone w §12 Regulaminu.

§3 Webinary i wydarzenia

 1. Przedmiotem usługi webinarium internetowego jest postanowienie polegające na umożliwieniu użytkownikowi udziału w wybranym webinarium internetowym prowadzonym za pośrednictwem infrastruktury witryny i innych dostawców usług
 2. Usługa webinaru jest w całości transmitowana, odbierana lub transmitowana za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.
 3. Aby skorzystać z webinaru, Użytkownik musi spełnić warunki określone w §1 pkt 7 Regulaminu oraz mieć poprawnie zainstalowane i skonfigurowane urządzenie do odtwarzania dźwięku, a także połączenie internetowe umożliwiające nieprzerwaną transmisję wideo i wyświetlanie tekstu czatu w czasie rzeczywistym.
 4. Korzystanie z webinaru jest możliwe w terminach określonych przez Usługodawcę. Informacje o datach uruchomienia webinaru są publikowane w obszarze Witryny.
 5. Udział w webinarium wymaga rejestracji na każde wydarzenie.

§4 Lekcje indywidualne – pomoc 1: 1

 1. Przedmiotem Lekcji Indywidualnej jest bezpłatne zapewnienie gotowości Usługodawcy do udzielenia instrukcji na temat korzystania z oprogramowania ArchiCAD dla Użytkownika, który zapisał się na kurs online, na warunkach określonych w ofercie i Regulaminie, za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Aby skorzystać z indywidualnych Lekcji dla członków kursu online, Użytkownik musi spełniać warunki określone powyżej.
 3. Aby skorzystać z Lekcji Indywidualnej, Użytkownik musi spełnić warunki określone w §1 pkt 7 Regulaminu oraz poprawnie zainstalować i skonfigurować urządzenie rejestrujące i odtwarzające dźwięk lub dźwięk i obraz.
 4. Korzystanie z lekcji indywidualnej może wymagać posiadania przez użytkownika odpowiedniego oprogramowania, w szczególności programów graficznych ArchiCAD, w zależności od wskazanego przez użytkownika zakresu lekcji indywidualnej.
 5. Dostęp lub instalacja wyżej wymienionych urządzeń i oprogramowania nie jest objęta świadczeniem Usługi.
 6. Usługodawca zapewnia Użytkownikom odpowiednie warunki do nauki korzystania z oprogramowania graficznego poprzez odpowiedni dobór programu nauczania i materiałów dydaktycznych.
 7. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się do terminowego uczestniczenia w Lekcji Indywidualnej.
 8. Użytkownik może zasugerować zmianę daty lekcji indywidualnej. Aby zmiana daty była skuteczna, wymagana jest zgoda Usługodawcy.
 9. W przypadku zapisania się na Lekcje indywidualne realizowane w określonym czasie Użytkownik deklaruje udział w całym ich zapisie.
 10. Czas trwania lekcji indywidualnych wyrażony jest w godzinach zegarowych.
 11. Nagrywanie, odtwarzanie, nagrywanie, publiczne odtwarzanie i rozpowszechnianie lekcji indywidualnych jest zabronione.
 12. Daty poszczególnych lekcji są uzgadniane między użytkownikiem a usługodawcą za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej.
 13. Umowa może zostać rozwiązana w formie pisemnej lub elektronicznej przy użyciu danych kontaktowych usługodawcy.

§5 Zamawianie indywidualnych lekcji: pomoc 1: 1

 1. Użytkownik zamawia Indywidualną Usługę Lekcji, składając ofertę Usługodawcy za pośrednictwem formularza opublikowanego na Stronie.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza Użytkownik powinien wprowadzić w swoim obszarze istotne informacje o warunkach świadczenia Usługi, w szczególności: data świadczenia, szczegółowy zakres tematyczny, dane kontaktowe użytkownika.
 4. Złożenie oferty Usługodawcy następuje w przypadku użycia przycisku „Sent” po wprowadzeniu przez Użytkownika ważnych informacji o warunkach Usługi w polu formularza.
 5. Termin świadczenia usługi jest ustalany na podstawie informacji zawartych w ofercie użytkownika.
 6. Usługodawca może odrzucić ofertę lub skontaktować się z Użytkownikiem, aby zaproponować inne warunki świadczenia usługi, w szczególności takie jak termin lekcji indywidualnej.

§5 Sprzedaż

 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom usługę sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Przedmiot umowy sprzedaży obejmuje zobowiązanie usługodawcy do przeniesienia własności towarów na użytkownika i ich zwolnienie, a także obowiązek użytkownika do odebrania towarów i zapłaty ceny towarów na usługodawcę.
 3. Zawierając Umowę sprzedaży, Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Towar bez wad.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu zamówienia Użytkownika przez Usługodawcę.
 5. Dostawa Towarów dostarczonych w formie elektronicznej odbywa się natychmiast, zwykle w ciągu 1 Dnia Roboczego i odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 6. Przedmiotem sprzedaży są usługi świadczone tylko drogą elektroniczną (bez kosztów ogólnie pojętych jako dostawa).
 7. Wszystkie towary są dostarczane drogą elektroniczną bezpłatnie.
 8. Czas dostawy Towaru może ulec zmianie, jeżeli użytkownik zmieni zamówienie.
 9. Towary są wydawane nie wcześniej niż po zapłaceniu przez Użytkownika.
 10. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu Dostawy na adres podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail Użytkownika.
 11. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą jego dostarczenia do Konsumenta.
 12. Dostarczona paczka powinna zostać zbadana przez Użytkownika w obecności Przewoźnika. W przypadku uszkodzenia przesyłki Użytkownik ma prawo zażądać sporządzenia odpowiedniego raportu.

§6 Funkcje komunikacyjne

 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom następujące funkcjonalności komunikacyjne zlokalizowane w obszarze Usługi: formularze kontaktowe umożliwiające wysyłanie wiadomości lub plików cyfrowych do Usługodawcy lub innych Użytkowników Serwisu, formularze do wprowadzania komentarzy lub opinii dotyczących zawartości strony internetowej, towarów lub usług, formularze do wprowadzania zapytań technicznych dotyczących wybranych zasobów strony internetowej, w szczególności kursów online, Livechat dostępny na każdej stronie witryny.
 2. Korzystanie z funkcji komunikacyjnych może wymagać posiadania zarejestrowanego Konta Użytkownika w Witrynie lub zewnętrznej sieci społecznościowej, z której funkcji Użytkownik zamierza korzystać.

§7 Inne usługi i funkcjonalności dostępne na stronie internetowej

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom wyszukiwarkę znajdującą się w obszarze Usługi, aby umożliwić użytkownikom przeszukiwanie zasobów Usługi za pomocą słów kluczowych.
 2. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, z wykorzystaniem funkcjonalności zawartych w Regulaminie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail zawarty w Usłudze Dane kontaktowe dostawcy lub Dane kontaktowe użytkownika.

§8 Zamówienia za pośrednictwem koszyka

 1. Zamówienia na Usługi lub Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Witryny 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, korzystając z funkcji koszyka.
 2. Po wypełnieniu listy zamówień w obszarze Koszyk użytkownik przechodzi do zamówienia.
 3. Jeśli użytkownik jest zalogowanym użytkownikiem konta użytkownika, składa zamówienia jako zalogowany użytkownik.
 4. Jeśli użytkownik nie jest zalogowanym posiadaczem konta użytkownika, może wybrać metodę złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Click here to log in”, aby złożyć zamówienie za pomocą swojego konta użytkownika.
 5. W obszarze formularza zamówienia Użytkownik podaje: informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury.
 6. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyk informacji o łącznej cenie zamówienia, w tym podatków i powiązanych kosztów, w szczególności kosztów płatności.
 7. Złożenie zamówienia może odbywać się za pomocą pola „Place order” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika Usługodawcy oferty zawarcia Umowy o świadczenie usług lub Umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem.
 8. Przed wysłaniem formularza zamówienia, zaznaczając odpowiednie pole, Użytkownik powinien oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 9. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożności zrealizowania zamówienia w przypadku wystąpienia przyczyn. Informacje te są przekazywane telefonicznie lub drogą elektroniczną, przy użyciu danych kontaktowych użytkownika. Informacje mogą zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia: anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co powoduje konwersję wartości zamówienia, anulowanie zamówienia w całości, co powoduje umorzenie wartości zamówienia.
 10. Potwierdzenie zamówienia jest akceptowane przez wysłanie wiadomości e-mail przez Usługodawcę na adres elektroniczny podany w Danych kontaktowych użytkownika. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Usługodawcę oferty zawarcia Umowy złożonej przez Użytkownika.

§9 Płatności

 1. Wartość płatności za świadczone Usługi jest ustalana na podstawie cennika Usług lub Towarów, który znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy w momencie zamawiania Usługi lub Towarów. Ceny podane na stronie internetowej Witryny są cenami brutto, podanymi w euro, ale nie obejmują kosztów wybranej formy płatności.
 2. Koszty transakcji ponosi Użytkownik.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyk przed złożeniem zamówienia, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi i wszystkimi powiązanymi kosztami, w szczególności kosztami transakcji.
 4. Całkowita cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika.
 5. Usługodawca zapewnia następujące metody płatności za Usługi świadczone przy użyciu zewnętrznego systemu płatności: Stripe Inc 3180 18th Street San Francisco, CA 94110 Stany Zjednoczone; 
 6. Termin płatności to moment wydania Towaru lub rozpoczęcia świadczenia Usługi, a zatem dzień złożenia zamówienia.
 7. Faktura lub faktura za świadczone Usługi jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 9. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty przyczyny, w przypadku:
  odstąpienie od umowy przez konsumenta,
  rezygnacja przez Użytkownika z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
  uznanie przez Usługodawcę roszczenia objętego reklamacją w całości lub w części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 10. Płatność jest zwracana przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta przez użytkownika w początkowej transakcji, chyba że zgodzi się on na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§10 Reklamacje

 1. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany w danych kontaktowych Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu i dane identyfikacyjne Użytkownika.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty powiadomienia.
 4. W treści reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych użytkownika, które zostaną wykorzystane do udzielenia odpowiedzi na reklamację i do jej korespondencji.
 5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady towarów lub usług.
 6. Jeżeli Produkt ma wadę, Użytkownik może zażądać wymiany Produktu na produkt wolny od wad lub usunięcie wady. Usługodawca jest zobowiązany do wymiany Wadliwego Produktu na produkt wolny od wad lub usunięcia wady w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 7. Usługodawca może odmówić spełnienia żądania Użytkownika, jeżeli doprowadzenie wadliwych Towarów do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim możliwym sposobem osiągnięcia zgodności z Umową.
 8. Jeżeli Użytkownik nie jest Konsumentem, Usługodawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady również wówczas, gdy koszty naprawienia tego obowiązku przekraczają cenę sprzedanego Towaru.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni towar wadliwy na wolny od wad lub usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar został już wymieniony lub naprawiony przez Usługodawcę lub Usługodawca nie wywiązał się z obowiązku wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 10. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieznaczna.
 11. Konsument może zamiast usunięcia wady zaproponowanej przez Usługodawcę zażądać wymiany Produktu na wolny od wad lub zamiast wymiany Produktu zażądać usunięcia wady, chyba że doprowadzi to do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z metodą zaproponowaną przez Usługodawcę. Przy ocenie nadwyżki kosztów brana jest pod uwagę wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na które narażony byłby Konsument.
 12. Obniżona cena, o której mowa w pkt 9 i 10 powyżej, powinna pozostać proporcjonalna do ceny wynikającej z umowy, w której wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 13. W odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami zastosowanie postanowień dotyczących gwarancji jest wykluczone.
 14. Konsument ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych metod reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  korzystając z pomocy prywatnego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§11 Postanowienia licencyjne

 1. Zawierając umowę o świadczenie usługi kursów online. Usługodawca udziela Użytkownikom licencji na korzystanie z materiałów dydaktycznych umieszczonych w obszarze Usługi, do których dostęp jest objęty zakresem wybranej Usługi.
 2. Licencja na korzystanie z materiałów dydaktycznych udzielana jest w następujących obszarach zastosowania:
  wprowadzanie wideo do pamięci sieci multimedialnych, serwerów sieci teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych i komputerów za pośrednictwem strony internetowej.
  korzystanie z utworów przez Użytkownika w ramach indywidualnych celów edukacyjnych i zawodowych realizowanych wyłącznie na rzecz Użytkownika będącego stroną Umowy.
  Licencja udzielana jest na czas trwania Umowy o świadczenie Usługi Kursu Online, zawartej między Usługodawcą a Użytkownikiem.
 3. Licencja jest niewyłączna i jest ważna na terytorium Wielkiej Brytanii i za granicą, w odniesieniu do całości lub części utworów.
 4. Zgodnie z Umową o świadczenie usługi kursów online licencja jest udzielana bezpłatnie.
 5. Wszelkie znaki handlowe, elementy graficzne i materiały dydaktyczne zamieszczone na stronie internetowej w celu świadczenia usług lub prezentacji towarów podlegają prawu autorskiemu ich właścicieli.
 6. Domena, logo, nazwa i Regulamin Witryny są własnością praw autorskich i podlegają ochronie prawnej.
 7. Usługodawca oświadcza, że może rozporządzać prawami autorskimi do utworów w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy oraz że dzieła nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów prawa autorskiego i przemysłowego prawo własności.
 8. W sprawach związanych z utworami publikowanymi w obszarze Serwisu i nieuregulowanymi w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§12 Przepisy uzupełniające

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Użytkownik udostępnia treści, których publikowanie jest zabronione niezgodne z prawem, które mogą wprowadzać w błąd Użytkowników Serwisu, naruszające prawa osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich, powszechnie uznawane za obraźliwe, wulgarne lub naruszające moralność, w szczególności: treści pornograficzne, treści promujące używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu,
  treści nawołujące do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści,
  zawierające elementy, do których Użytkownik nie posiada odpowiednich praw autorskich,
  stanowiące masową treść lub powtórzenia oraz do podboju treści o charakterze reklamowym,
  zawierające adresy stron internetowych lub dane podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Usługodawcy.
 2. Usługodawca ma prawo usunąć komentarze lub inne treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpaniu zasobów objętych promocją.
 4. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć uzasadnionych starań, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i pomóc w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z jego funkcjonowaniem.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzenia działań mających na celu ochronę danych na koncie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystaniem.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników niebędących Konsumentami za: zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu i niewłaściwe wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, działaniami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pośrednictwem których Serwis świadczy Usługi, utracone zyski lub dochody.

§13 Przetwarzanie danych

 1. Usługodawca może gromadzić informacje w celu przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki za pomocą „ciasteczek”.
 2. Dane osobowe użytkowników Witryny przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dane dotyczą, lub gdy jest to konieczne do wykonania Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy konieczne jest podjęcie działań przed zawarciem Umowy pod adresem żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są gromadzone w celu świadczenia Usług przez Witrynę. Osoby, których dane zostały zebrane przez Witrynę, mają prawa opisane w Polityce prywatności i plikach cookie oraz podane w czytelny i komunikatywny sposób przed gromadzeniem danych lub w momencie ich gromadzenia.
 4. Prawa, o których mowa w powyższym punkcie, zależą od podstaw przetwarzania danych: prawo dostępu do swoich danych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo do złożyć skargę do organu nadzorczego.
 5. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody na ich przetwarzanie, mogą zostać w dowolnym momencie wycofane. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
  Zasady przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności i polityka „cookies” są uregulowane w dokumencie „Polityka prywatności”.
 6. Zawierając Umowę o świadczenie usług, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania do Danych Kontaktowych Użytkownika informacji związanych z Umowami i ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku odrębnej zgody.
 7. Użytkownik niebędący Konsumentem jest obowiązany poinformować Usługodawcę o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich wykorzystania w dostawie.

§14 Zmiana przepisów

 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić w związku ze zmianą prawa dotyczącego usług świadczonych przez Usługodawcę, a także zmianami technicznymi lub organizacyjnymi dotyczącymi usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Regulamin jest zmieniany poprzez opublikowanie jego nowej treści na stronie internetowej, po uprzednim powiadomieniu.
 3. Usługodawca przesyła informację o zmianie Regulaminu do Danych Kontaktowych Użytkownika w przypadku, gdy strony są związane Umową zawartą na czas nieokreślony.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Znaczenie wielkich liter jest zgodne z objaśnieniami w części „Definicje”.
 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przepisy te mają zastosowanie.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!
[]